Ars Cameralis Silesiae Superioris

TOOL QUIZ

styczeń 2010 — grudzień 2012 |

Pomoc europejskim regionom we wspólnej pracy na rzecz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

TOOL QUIZ był pionierskim projektem, adresowanym do władz regionalnych i lokalnych, który ukierunkowany został na określenie politycznych zaleceń oraz przeprowadzenie analizy dobrych praktyk w sektorze kultury i kreatywności, przy założeniu, że kapitał ludzki jest siłą napędową rozwoju terytorialnego.

Przez trzy lata partnerzy współpracujący w ramach projektu mieli okazję przyjrzeć się potencjalnym, nowym sposobom postrzegania modelu rozwoju na poziomie regionalnym poprzez wspólną refleksję oraz wymianę dobrych praktyk. Począwszy od kwestii wyjściowej czyli kapitału ludzkiego oraz zatrudnialności w gospodarce opartej na wiedzy; kluczowej roli sektora kultury i twórczości, eksplorowali możliwości rozwoju i transformacji tego sektora poprzez skupianie się na człowieku, co w konsekwencji przyczynia się do ogólnej transformacji terytoriów i społeczeństwa.

Celem projektu było opracowanie zaleceń w zakresie lepszego kształtowania europejskich i regionalnych strategii publicznych poprzez stawianie w ich centrum kultury, kreatywności oraz rozwoju ludzkiego.

Instytucja Kultury Ars Cameralis była partnerem w projekcie, reprezentując Województwo Śląskie.

Inicjatywa współpracy regionalnej

Projekt TOOL QUIZ był wynikiem długotrwałego procesu strategicznego międzyregionalnej współpracy kulturalnej, który rozpoczął się w 2000 roku. Zrzeszał 13 partnerów z różnych stron Europy:

  • 7 samorządów regionalnych bądź podmiotów publicznych z: Belgii (Wspólnota Flamandzka oraz Wspólnota Francuska), Francji (Nord-Pas de Calais), Norwegii (Rogaland), Polski (Województwo Śląskie), Hiszpanii (Kastylia-La Mancha) oraz Wielkiej Brytanii (Walia)
  • 7 instytucji eksperckich, wśród nich : 1 ekspert polityczny (Relais Culture Europe w Paryżu), 2 uniwersytety (w Bangor i w Wenecji — eksperci ds. naukowych), 4 europejskie organizacje kulturalne (Simetrias Foundation w Kastylii-La Mancha, Technocité ASBL w Walonii, Muzeum Dr. Guislain w Gandawie, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris na Śląsku).

Partner wiodący: Rada Regionu Nord-Pas de Calais /Wydział Kultury, Francja.

Budżet całkowity  — 1 586 380.60 €
Dofinansowanie z EFRR  — 1 436 380.60€
Współfinansowanie z Funduszy Norweskich  — 75 000 €

Program INTERREG IVC

TOOL QUIZ był projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE poprzez program współpracy międzyregionalnej INTERREG IVC, powołanego w celu rozwoju międzynarodowej współpracy europejskiej.

Zainicjowany w 2007 r. i trwający do 2012 r. program stanowił część Celu 3 Współpraca Terytorialna polityki regionalnej Unii Europejskiej. Skierowany był do władz publicznych (w szczególności do władz regionalnych i samorządowych) oraz podmiotów prawa publicznego 27 Państw Członkowskich UE (oraz Szwajcarii i Norwegii).

Poprzez wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy oraz dobrych praktyk, program INTERREG IVC stawiał sobie za cel poprawę skuteczności polityki i instrumentów regionalnych oraz przyczynił się do gospodarczej modernizacji Unii Europejskiej.

W ten sposób, w ramach programu zainicjowane były projekty obejmujące dwa główne priorytety: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku lub Innowacja  i gospodarka oparta na wiedzy. Drugi priorytet dotyczył podtematów takich, jak zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja.

Organizator

Nasi partnerzy

zamknij